HUHT

Sinh viên HUHT

Lệ phí làm thẻ là 10.000 đồng. Số lượng sách được mượn là 2 quyển/ 10 ngày và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao. Ngoài ra sinh viên được sử dụng cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của HUHT-LIB.