HUHT

Dịch vụ thư viện

CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ:

 • Nguồn tài nguyên in ấn:
  • Nguồn tài nguyên nội sinh: Giáo trình, bài giảng, chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên HAT
  • Giáo trình, tài liệu tham khảo
  • Tạp chí chuyên ngành
 • Nguồn tài nguyên điện tử:
  • Tạp chí điện tử chuyên ngành
  • Sách điện tử chuyên ngành
  • Giáo trình điện tử phục vụ các tín chỉ môn học
  • Sách điện tử tham khảo
 • Đọc tài liệu tại chỗ, hay mượn về nhà
 • Tham gia tư vấn tìm kiếm thông tin
 • Tham gia các buổi hướng dẫn sử dụng thư viện

CÁC DỊCH VỤ THU PHÍ

 • Làm thẻ thư viện
 • Tìm tin theo yêu cầu
 • Photo, in ấn tài liệu tại thư viện
 • Tham gia các lớp đào tạo kỹ năng phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học
 • Bán sách giáo trình, tài liệu tham khảo