HUHT

Giới thiệu

CHỨC NĂNG
      Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý thư viện của Khoa Du lịch Đại học Huế.

NHIỆN VỤ:

 • Tham mưu giúp Khoa xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện.
 • Tư vấn, hỗ trợ Tổ KH&HTQT và các Bộ môn phổ biến và cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học của Khoa.
 • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý và phục vụ tài liệu có hiệu quả.
 • Tổ chức cho toàn thể bạn đọc trong trường khai thác, sử dụng thuận lợi, hiệu quả nguồn tư liệu của Thư viện.
 • Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến đặc biệt là công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác thông tin thư viện.
 • Đảm bảo đạt được các tiêu chí về Thư viện theo các tiêu chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế về kiểm định giáo dục đại học.
 • Tham gia hoạt động nghiệp vụ với hệ thống Thư viện cả nước nhằm thúc đẩy Thư viện phát triển.
 • Xây dựng quy hoạch, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ để phát triển nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngoài trường để làm tốt nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, học kỳ, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động Thư viện cho Nhà trường.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG:

 •  Đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thư viện của bạn đọc.
 • 100% các ngành học có nguồn tài liệu theo tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục.
 •   100% tài liệu được xử lý nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế và được cập nhật lên phần mềm quản lý thư viện
 •   90% yêu cầu bổ sung tài liệu của bạn đọc được đáp ứng.
 • 100% cán bộ thư viện được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xếp loại thi đua B- trở lên theo khung xếp loại thi đua của Nhà trường.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

NGUỒN LỰC

1. Nhân sự 

STT Họ và tên Chức vụ  Học hàm , học vị Thông tin cá nhân Mô tả công việc 
1 Nguyễn Thị Bích Ngọc  Nhân viên thư viện ThS Chi tiết Chi tiết
2 Đặng Thị Nga Nhân viên thư viện CN Chi tiết Chi tiết
3 Hoàng Minh Thảo Nguyên Nhân viên thư viện CN Chi tiết Chi Tiết

2.Cơ sở hạ tầng:

Nguồn tài nguyên của Thư viện đáp ứng tốt mục liêu học tập giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Khoa Du lịch.

–  Cơ sở vật chất và trang thiết bị đang được đầu tư, trang bị để kịp thời, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng của đơn vị.

– Các tài sản được quản lý theo sổ tài sản, được cập nhật thường xuyên. Việc luân chuyển và tiếp nhận tài sản được thực hiện theo đúng quy trình của Phòng Cơ sở vật chất

3. Môi trường làm việc

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thực hiện nội quy văn hóa công sở, tạo sự gắn kết bền vững giữa các thành viên tạo động lực và nâng cao hiệu suất làm việc của thành viên.

CÔNG TÁC ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Thư viện đã chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Thư viện. Điểm mạnh của Thư viện là đã tạo ra được những sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, có thể triển khai hiệu quả vào thực tếvà tiết kiệm được nguồn kinh phí đầu tư. Thư viện đã nghiên cứu thành công và triển khai áp dụng thực tế giải pháp:” Quản lý thư viện tổng thể bằng hệ thống phần mềm mã nguồn mở” bao gồm: Phần mềm Dspace ( quản lý tài nguyên số); phần mềm KOHA ( quản lý tài liệu in ấn); phần mềm Vufind ( tìm kiếm tổng hợp); Worpress ( xây dựng công thông tin thư viện). Sản phẩm của Thư viện vinh dự được chọn tham gia các cuộc triển lãm sản phẩm Khoa học công nghệ do Đại học Huế và Tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức.

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Đã và đang xây Hệ thống Quản lý chất lượng của Thư viện theo mô hình Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Các tài liệu của  TQM được kiểm soát bao gồm: Các văn bản công bố về Sứ mạng và Chính sách chất lượng của Thư viện Khoa, mục tiêu chất lượng của Thư viện; Sổ tay chất lượng; Các thủ tục quy trình bằng văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của đơn vị.