HUHT

Hội thư viện

             

Việt Nam
HỘI HỖ TRỢ THƯ VIỆN VIỆT NAM                                   . LIÊN HIỆP THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHU VỰC PHÍA BẮC LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM

 

Nước Ngoài

IFLA

CONSAL AUNILO
International Association of Technological University Libraries (IATUL)             Association of Jewish Libraries (AJL)                                                                 .    The Special Libraries Association                     .