HUHT

Kỹ năng thông tin là gì?

      Kỹ năng thông tin (viết tắt là KTTT) gắn liền với khả năng nghiên cứu độc lập và tự học tập suốt đời. Có nghĩa là người có KTTT  là người có khả năng tiếp cận và áp dụng tri thức một cách tích cực, chủ động hiệu quả trong từng phạm vi hoạt động cụ thể của mình.Theo Hiệp hội Các thư viện chuyên ngành và các trường đại học Hoa Kỳ (ACRL, 1989), người có KTTH là người “ đã học được cách thức để học. Họ biết cách học bởi họ nắm được phương thức tổ chức tri thức, tìm kiếm thông tin và sử dụng thông tin, do đó người khác có thể học tập từ họ. Họ là những người đã được chuẩn bị cho khả năng học tập suốt đời, bởi lẽ họ luôn tìm được thông tin cần thiết cho bất kỳ nhiệm vụ hoặc quyết định nào một cách chủ động.”