HUHT

Thông tin các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện

  1. Thông báo việc tham gia các lớp kỹ năng cho sinh viên K47
  2. Hướng dẫn truy cập từ xa CSDL trực tuyến trong thời gian giãn cách vì dịch Covid
  3. Ứng dụng đọc sách mới dành cho trẻ em Việt Nam – “LET’S READ AT HOME”
  4. V/v dùng thử Cơ sở dữ liệu điện tử WorldBank eLibrary
  5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Google classroom phục vụ tài liệu học tập
  6. Thư mời tham gia lớp học trực tuyến hướng dẫn sử dụng các cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing, Springer và Elsevier
  7. Thông báo V/v tham gia lớp đào tạo và hướng dẫn sử dụng các bộ sưu tập tạp chí điện tử đa ngành và chuyên ngành kinh tế trực tuyến
  8. Lớp hướng dẫn sử dụng thư viện dành cho sinh viên các khóa năm học 2021 – 2022