HUHT

Văn bản pháp quy

Sau đây là những văn bản pháp quy và các biểu mẫu liên quan đến hoạt động Thư viện Khoa Du lịch Đại học Huế

VĂN BẢN PHÁP QUY

Văn bản bộ

– Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ban hành Điều lệ Trường Đại học.

– Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

– Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học.

Văn bản Đại học Huế

Văn bản Khoa Du lịch Đại học Huế

BIỂU MẪU

Biểu mẫu dành cho cán bộ thư viện

Biểu mẫu dành cho bạn đọc

1. Đơn xin đăng ký làm thẻ thư viện:

  • Mẫu đơn dành cho sinh viên
  • Mẫu đơn dành cho viên chức HAT
  • Mẫu đơn dành cho học viên cao học
  • Mẫu đơn dành cho bạn đọc tự do

2 .Giấy biên nhận luận văn, luận án

3. Giấy biên nhận đề tài nghiên cứu

4. Giấy xác nhận đã hoàn đủ sách, tài liệu cho thư viện

5. Phiếu đăng ký tìm tin theo yêu cầu

6. Phiếu đọc tài liệu

7 .Phiếu mượn tài liệu

8. Phiếu đề nghị photo tài liệu