HUHT

Văn bản pháp quy

Văn bản bộ

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ban hành Điều lệ Trường Đại học.

– Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

– Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học.

Văn bản Đại học Huế

Văn bản Khoa Du lịch Đại học Huế