HUHT

Sổ tay HUHT-LIB

     Sổ tay chất lượng của Thư viện Khoa Du lịch Đại học Huế ( viết tắt là Sổ tay HUHT-LIB) là minh chứng cho hệ thống chất lượng nhằm biểu thị khả năng của Thư viện để cung cấp các dịch vụ chất lượng đáp ứng các yêu cầu của sinh viên, cán bộ nhân viên và giảng viên trong Khoa Du lịch Đại học Huế

Cấu trúc Sổ tay HUHT-LIB chất lượng gồm 9 phần:

  1. Giới thiệu chung.
  2. Tài liệu liên quan
  3. Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt.
  4. Hệ thống quản lý chất lượng.
  5. Trách nhiệm lãnh đạo.
  6. Quản lý nguồn lực.
  7. Tạo sản phẩm hay dịch vụ.
  8. Đo lường, phân tích, cải tiến
  9. Các phụ lục.