HUHT

Hướng dẫn tìm tin

Cơ sở dữ liệu Tài nguyên giáo dục mở Thư viện số
Sách điện tử Tiếng Việt Tín chỉ học liệu Đại học Website
Cổng tìm kiếm tập trung EDS Tín chỉ học liệu sau đại học Hướng dẫn sử dụng Thư viện số
CSDL Sage Tìm tin theo chủ đề  
CSDL ProQuest Hướng dẫn sử dụng  
CSDL Emerald
   
CSDL Tạp chí Sciencedirect    
CSDL Elsevier eBooks    
CSDL Springer    
CSDL IG Publishing    
Hướng dẫn sử dụng