HUHT

Cơ sở dữ liệu sách điện tử có bản quyền chuyên ngành ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection

 

– 571 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2017 trở về trước

Truy cập từ xa: Việc thiết lập tài khoản truy cập từ xa được thực hiện dựa trên domain hueuni.edu.vn.

Hướng dẫn sử dung: Tại đây