HUHT

Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks Collection

– 6.000 sách điện tử, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2015 đến năm 2020 bởi 20 nhà xuất bản quốc tế

– Bản quyền truy cập cho 45 trường thành viên(theo phụ lục đính kèm)

Địa chỉ truy cập: https://portal.igpublish.com/iglibrary/

(Tài khoản Username và Password đã được chuyển đến email cá nhân của bạn đọc;

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT/ Liên hệ để với thư viện qua email: thuvientruongdulich@gmail.com để nhận tài khoản truy cập từ xa)

Hướng dẫn truy cập từ xa: Tại đây 

Hướng dẫn sử dung: Tại đây