HUHT

Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks Collection

– 4.178 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2013 đến 2019

– Bản quyền truy cập cho 36 trường thành viên (theo phụ lục đính kèm)

ruy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT/ Liên hệ để với thư viện đề được hướng dẫn tạo tài khoản truy cập từ xa.

Địa chỉ truy cập: https://link.springer.com/   (Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT/ Liên hệ để với thư viện để nhận tài khoản truy cập từ xa)

Hướng dẫn truy cập từ xa: Tại đây

Hướng dẫn sử dung: Tại đây