HUHT

Quy trình sử dụng

Sau đây là các quy trình hướng dẫn sử dụng dành cho bạn đọc:

1. Quy trình làm thẻ thư viện 

2. Quy trình mượn sách

3. Quy trình trả sách

4. Quy trình phục vụ tại phòng đọc

5. Quy trình xin gia hạn tài liệu

6. Quy trình cung cấp dịch vụ thông tin

7. Quy trình đăng ký photo tài liệu

8.Quy trình phục vụ tài liệu điện tử toàn văn

9. Quy trình thanh toán ra trường