HUHT

Tài nguyên thông tin

NGUN TÀI NGUYÊN IN N:

 • Nguồn tài nguyên nội sinh: Giáo trình, bài giảng, chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên HAT
 • Sách : Gồm tài liệu chuyên ngành và các tài liệu in ấn khác được phục vụ theo 7 chuyên ngành đào tạo của Khoa . Bộ sưu tập gồm có:
  • Tài liệu đọc tại chỗ . Vị trí : Phòng đọc tại chỗ
  • Tài liệu cho mượn về nhà: Vị trí: Phòng mượn 
 • Tạp chí chuyên ngành
 • Giáo trình, tài liệu tham khảo

NGUN TÀI NGUYÊN ĐIN T:

          Bao gồm các cơ sở dữ liệu và tạp chí đã mua quyền sử dụng; các cơ sở dữ liệu và tạp chí miễn phí; các cơ sở dữ liệu và tạp chí được hỗ trợ từ các dự án và trao đổi cơ sở dữ liệu thông qua việc hợp tác giữa các thư viện trong và ngoài nước

 • Tạp chí điện tử chuyên ngành: CSDL quốc tế đã có bản quyển và đảm bảo phục vụ cho 7 chuyên ngành đào tạo
 • Sách điện tử chuyên ngành phục vụ tín chỉ đào tạo
 • Giáo trình điện tử phục vụ các tín chỉ môn học
 • Sách điện tử tham khảo

TÀI LIU NGHE NHÌN

 • Gồm cơ sở dữ liệu trên CD-ROM; CD-ROM; VCD, DVD, băng casette đi kèm sách, băng video và bản đồ.
 • Sách nói