HUHT

Ngành Du lịch điện tử

Giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

ngành DU LỊCH ĐIỆN TỬ

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A. Kiến thức giáo dục đại cương

31/125

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Tin học cơ bản

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Mạng máy tính và Internet

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

 

 

 

 

 

 

8

Quản trị học

3

 

 

3

 

 

 

 

 

9

Ngoại ngữ 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

10

Ngoại ngữ 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

11

Ngoại ngữ 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

94/125

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Kiến thức cơ sở khối ngành

27

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

 

 

3

 

 

 

 

 

15

Tổng quan du lịch

3

 

3

 

 

 

 

 

 

16

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

17

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

18

Marketing căn bản

3

 

3

 

 

 

 

 

 

19

Nhập môn thương mại điện tử

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

Nhập môn du lịch điện tử

3

 

 

 

3

 

 

 

 

21

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

22

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

II. Kiến thức chuyên ngành

45/62

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

28

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Marketing du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

24

Kinh doanh điện tử trong du lịch và khách sạn

3

 

 

 

 

3

 

 

 

25

Truyền thông điện tử

3

 

 

 

 

 

3

 

 

26

Quản trị cơ sở dữ liệu

2

 

 

 

 

 

 

2

 

27

Marketing điện tử trong du lịch

3

 

 

 

 

3

 

 

 

28

Quản lý hệ thống thông tin du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

29

An ninh thương mại điện tử

3

 

 

 

 

 

 

3

 

30

Chiến lược kinh doanh điện tử

2

 

 

 

 

 

 

2

 

31

Quản trị quan hệ khách hàng trực tuyến

3

 

 

 

3

 

 

 

 

32

Quản trị hệ thống phân phối trực tuyến

3

 

 

 

 

 

 

3

 

Tự chọn

17/34

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Thanh toán điện tử

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

34

Xây dựng website thương mại điện tử

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

35

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin du lịch

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

36

Quảng cáo trực tuyến

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

37

Quản trị khách sạn

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

38

Quản trị nhà hàng

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

39

Quản trị lữ hành

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

40

Pháp luật về thương mại điện tử

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

41

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

42

Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

43

Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

44

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

45

Du lịch bền vững

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

III. Thực tập, kiến tập

15

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Thực tập nghiệp vụ và quản lý 1

5

 

 

 

5

 

 

 

 

47

Thực tập nghiệp vụ và quản lý 2

5

 

 

 

 

5

 

 

 

48

Thực tập nghiệp vụ và quản lý 3

5

 

 

 

 

 

5

 

 

IV. Làm chuyên đề hoặc khoá luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

49

Khoá luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4.2.

Học phần thay thế khoá luận

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Chuyên đề Một số xu hướng du lịch điện tử

2

 

 

 

 

 

 

 

2

51

Chuyên đề Tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

TỔNG

125/142

15

17

17

20

17/22

17/22

15/22

7