HUHT

Ngành Kinh tế du lịch

Giáo trinh, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

ngành KINH TẾ gồm chuyên ngành KINH TẾ DU LỊCH

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số
TC

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

36/42

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       

Những nguyên lý căn bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2.       

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

>2

 

 

 

 

 

 

3.       

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

 

3

 

 

 

 

 

II

Khoa học tự nhiên

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5.       

Toán cao cấp 1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

6.       

Toán cao cấp 2

2

2<-

 

 

 

 

 

 

7.       

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

3

 

 

 

 

 

 

III

Khoa học xã hội – nhân văn

6/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn

4/10

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       

Tâm lý học đại cương

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

10.  

Luật kinh tế

3

 

(3)

 

 

 

 

 

 

11.  

Xã hội học đại cương

3

 

(3)

 

 

 

 

 

 

12.  

Khoa học môi trường

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

IV

Ngoại ngữ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

13  

Ngoại ngữ cơ bản 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

14 

Ngoại ngữ cơ bản 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

15 

Ngoại ngữ cơ bản 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

16

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

 

 

 

3

 

 

 

 

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

73/86

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Kiến thức cơ sở của khối ngành

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Kinh tế vi mô 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

18 

Kinh tế vĩ mô 1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19 

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20  

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21 

Kinh tế lượng

3

 

 

3

 

 

 

 

 

VIII

Kiến thức cơ sở ngành

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

20

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Kinh tế phát triển

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23 

Kinh tế môi trường

3

 

 

 

3

 

 

 

 

24

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

 

3

 

 

 

 

25

Quản trị học

3

 

 

 

3

 

 

 

 

26

Quản trị nhân lực

3

 

 

 

 

3

 

 

 

27

Tổng quan du lịch

3

 

 

 

 

3

 

 

 

28

Địa lý du lịch

2

 

 

 

2

 

 

 

 

IX

Kiến thức ngành

28/41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Cơ sở văn hoá Việt nam

3

 

 

 

 

3

 

 

 

30 

Marketing dịch vụ

3

 

 

 

 

3

 

 

 

31

Văn hoá và du lịch

2

 

 

 

 

 

2

 

 

32 

Quản lý điểm đến

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Tự chọn

18/31

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Luật du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

34

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

35

Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

36

Lập và quản lý dự án du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

37 

Quản trị chất lượng

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

38

Quy hoạch du lịch

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

39 

Kế toán doanh nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

40 

Văn Hoá Huế

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

41

Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

42

Lịch sử văn minh thế giới

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

43

Tâm lý du khách

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

44 

Quản trị chiến lược

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

45

Quản trị tài chính

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

X

Kiến thức chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Kinh tế du lịch

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

Du lịch MICE

2

 

 

 

 

 

 

2

 

47 

Nguyên lý phát triển du lịch bền vững

2

 

 

 

 

 

 

2

 

48 

Du lịch di sản

2

 

 

 

 

 

 

2

 

49 

Du lịch sinh thái

2

 

 

 

 

 

 

2

 

50

Kỹ năng thuyết trình

2

 

 

 

 

 

 

2

 

C

THỰC TẬP

4

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

Thực tập nghiệp vụ

2

 

 

 

 

 

2

 

 

52 

Thực tập quản lý

2

 

 

 

 

 

2

 

 

D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

7

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

XII

Học phần thay thế khoá luận

7

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

54

Chuyên đề tổng hợp

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tổng cộng

120/ 139

14

17/
23

17

17

17

16/
22

16/
22

7