HUHT

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành (Đặc thù)

Giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (ĐẶC THÙ)

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A. Kiến thức giáo dục đại cương

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

36

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Hướng nghiệp

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Pháp luật đại cương

2

 

2

 

 

 

 

 

 

8

Kinh tế vi mô

3

 

 

3

 

 

 

 

 

9

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

 

 

 

 

 

 

10

Quản trị học

3

 

 

3

 

 

 

 

 

11

Ngoại ngữ 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Ngoại ngữ 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

13

Ngoại ngữ 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

84/116

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiến thức cơ sở

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

30

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

15

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

16

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

17

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

18

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

19

Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

3

 

 

 

 

 

 

20

Tổng quan du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

21

Marketing du lịch

3

 

 

 

 

 

3

 

 

22

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

II

Kiến thức ngành

28/60

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch I

2

 

 

 

 

3

 

 

 

25

Tâm lý du khách

2

 

 

 

 

 

2

 

 

26

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

 

 

 

 

 

3

 

 

27

Hệ thống tuyến điểm du lịch

3

 

 

 

 

3

 

 

 

Tự chọn

18/50

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nhập môn thương mại điện tử

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

29

Marketing điện tử trong du lịch

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

30

Quản trị lưu trú

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

31

Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

32

Quản trị chất lượng dịch vụ

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

33

Quản trị bán hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

34

Văn Hóa Huế

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

35

Địa lý du lịch

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

36

Văn hóa Đa quốc gia

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

37

Du Lịch Ẩm Thực

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

38

Văn hóa và du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

39

Quản trị nhà hàng

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

40

Quản trị dịch vụ spa và chăm sóc sức khoẻ

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

41

Quản trị khu vui chơi giải trí

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

42

Quản lý điểm đến

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

43

Quản trị quan hệ khách hàng

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

44

Đàm phán kinh doanh

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

45

Kế toán tài chính

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

46

Du lịch MICE

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

47

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

3

 

 

 

 

(2)

 

 

 

48

Quản trị chiến lược

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

49

Quản lý hệ thống thông tin du lịch

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

III

Kiến thức chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành : Quản lý lữ hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.1

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

 

 

 

 

 

 

3

 

51.1

Kênh phân phối điện tử trong du lịch

3

 

 

 

 

 

 

3

 

52.1

Quản lý hợp đồng lữ hành

2

 

 

 

 

 

 

2

 

53.1

Thiết kế và điều hành tour

2

 

 

 

 

 

 

2

 

Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.2

 Lịch sử Việt Nam

3

 

 

 

 

 

 

3

 

51.2

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

52.2

Lễ tân ngoại giao

2

 

 

 

 

 

 

2

 

53.2

Bản đồ du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

C. Thực tập, kiến tập

9

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Thực tập nghiệp vụ 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

55

Thực tập nghiệp vụ 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

56

Thực tập quản lý

3

 

 

 

 

 

3

 

 

D. Làm chuyên đề hoặc khoá luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

57

Khoá luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Học phần thay thế khoá luận

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

59

Chuyên đề tổng hợp

2

 

 

 

 

 

 

 

2

TỔNG

120/152

15

16

17

17/23

17/28

16/25

15/21

7