HUHT

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

Giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương  trình đào tạo cử nhân ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Gồm các chuyên ngành:   – Quản trị lữ hành

                                             – Hướng dẫn du lịch

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số
TC

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

36/42

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

 

3

 

 

 

 

 

II

Khoa học tự nhiên

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán cao cấp 1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

6

Toán cao cấp 2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

3

 

 

 

 

 

 

III

Khoa học xã hội – nhân văn

6/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn

4/10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tâm lý học đại cương

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

10

Khoa học môi trường

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

11

Luật kinh tế

3

 

(3)

 

 

 

 

 

 

12

Xã hội học đại cương

3

 

(3)

 

 

 

 

 

 

IV

Ngoại ngữ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ngoại ngữ cơ bản 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

14

Ngoại ngữ cơ bản 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

15

Ngoại ngữ cơ bản 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

16

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

 

 

 

3

 

 

 

 

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

73/89

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Kiến thức cơ sở của khối ngành

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kinh tế vi mô 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

18

Kinh tế vĩ mô 1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

Kinh tế lượng

3

 

 

3

 

 

 

 

 

VIII

Kiến thức cơ sở của ngành

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

20

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Văn hóa học

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23

Tổng quan du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

24

Địa lý du lịch

2

 

 

 

 

2

 

 

 

25

Quản trị học

3

 

 

 

3

 

 

 

 

26

Quản trị lữ hành

3

 

 

 

 

3

 

 

 

27

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

 

 

3

 

 

 

28

Marketing dịch vụ

3

 

 

 

 

3

 

 

 

X

Kiến thức ngành

28/44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

 

 

 

 

3

 

 

 

30

Hệ thống các tuyến điểm du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

31

Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

 

2

 

 

 

 

32

Tâm lý du khách

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Tự chọn

18/34

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Quản lý điểm đến

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

34

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

35

Văn hoá và du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

36

Văn hóa Huế

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

37

Văn hóa phương Đông

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

38

Văn hóa các dân tộc thiểu số

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

39

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

40

Ngoại ngữ chuyên ngành 3

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

41

Kế toán doanh nghiệp

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

42

Thống kê du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

43

Du lịch ẩm thực

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

44

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

45

Văn hoá di sản Việt Nam và thế giới

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

46

Du lịch MICE

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

47

Bản đồ du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

IX

Kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

49

Lịch sử Việt Nam

3

 

 

 

 

 

 

3

 

50

Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

51

Lễ tân ngoại giao

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Chuyên ngành Quản lý lữ hành

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Quy hoạch du lịch

3

 

 

 

 

 

 

3

 

53

Quản lý hợp đồng lữ hành

2

 

 

 

 

 

 

2

 

54

Thiết kế và điều hành tour

2

 

 

 

 

 

 

2

 

55

Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch

3

 

 

 

 

 

 

3

 

C

THỰC TẬP

4

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Các đợt thực tập

4

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Thực tập nghiệp vụ

2

 

 

 

 

 

2

 

 

57

Thực tập quản lý

2

 

 

 

 

 

2

 

 

D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

7

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Học phần thay thế khoá luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

58

Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

CĐ Nghệ thuật xử lý các tình huống trong du lịch

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Chuyên ngành Quản lý lữ hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

CĐ Kinh doanh lữ hành

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tổng cộng

120/ 142

14

17/
23

17

17

17/
20

16/
22

15/
2
2

7