HUHT

Ngành Quản trị khách sạn (Đặc thù)

Giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

ngành QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ( ĐẶC THÙ )

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A. Kiến thức giáo dục đại cương

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

36

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Hướng nghiệp

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Pháp luật đại cương

2

 

2

 

 

 

 

 

 

8

Kinh tế vi mô

3

 

3

 

 

 

 

 

 

9

Kinh tế vĩ mô

3

 

 

3

 

 

 

 

 

10

Quản trị học

3

 

 

3

 

 

 

 

 

11

Ngoại ngữ 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Ngoại ngữ 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

13

Ngoại ngữ 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

84/123

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiến thức cơ sở

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

30

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

15

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

16

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

17

Nguyên lý kế toán

3

 

 

 

3

 

 

 

 

18

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

3

 

 

 

 

3

 

 

 

20

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

21

Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

3

 

 

 

 

3

 

 

 

22

Tổng quan du lịch

3

 

 

3

 

 

 

 

 

23

Marketing du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

II

Kiến thức ngành

28/67

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

12

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Nhập môn quản trị khách sạn

2

 

 

 

 

2

 

 

 

25

Nghiệp vụ lễ tân

2

 

 

 

 

2

 

 

 

26

Nghiệp vụ buồng

2

 

 

 

 

 

2

 

 

27

Quản trị năng suất trong kinh doanh khách sạn – nhà hàng

3

 

 

 

 

 

 

3

 

28

Quản lý hệ thống thông tin du lịch

3

 

 

 

 

 

3

 

 

Tự chọn

18/55

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Thiết kế khách sạn – nhà hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

30

Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

31

Quản trị chất lượng dịch vụ

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

32

Quản trị bất động sản du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

33

Luật kinh doanh khách sạn

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

34

Quản trị khu vui chơi giải trí

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

35

An toàn thực phẩm

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

36

Nhập môn thương mại điện tử

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

37

Nhập môn marketing điện tử

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

38

Quản trị bán hàng

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

39

Quản trị marketing du lịch

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

40

Quản trị quan hệ khách hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

41

Quản trị thương hiệu

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

42

Đàm phán kinh doanh

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

43

Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

 

 

(3)

 

 

 

 

44

Lập và quản lý dự án du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

45

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

46

Lễ tân ngoại giao

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

47

Tâm lý du khách

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

48

Du lịch MICE

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

49

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

50

Kế toán quản trị

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

51

Quản trị tài chính quốc tế

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

52

Kế toán tài chính

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

III

Kiến thức chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Quản trị lễ tân

3

 

 

 

 

 

3

 

 

54

Quản trị lưu trú

3

 

 

 

 

 

3

 

 

55

Quản trị nhà hàng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

56

Quản trị dịch vụ spa và chăm sóc sức khoẻ

2

 

 

 

 

 

 

2

 

IV

Thực tập, kiến tập

9

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Thực tập nghiệp vụ 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

58

Thực tập nghiệp vụ 2

3

 

 

 

3

 

 

 

 

59

Thực tập quản lý

3

 

 

 

 

 

3

 

 

V

Làm chuyên đề hoặc khoá luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

60

Khoá luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

7

b) Học phần thay thế khoá luận

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

62

Chuyên đề tổng hợp

2

 

 

 

 

 

 

 

2

TỔNG

120/159

15

16

17

17/28

16/22

17/29

15/25

7