HUHT

Ngành Quản trị khách sạn

Giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

ngành QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A. Kiến thức giáo dục đại cương

37/41

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Lý luận chính trị

10

   

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

à

2

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

à

3

 

 

 

 

 

II

Khoa học tự nhiên

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

9

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

3

 

 

 

 

 

 

III.

Khoa học xã hội – nhân văn

6/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Pháp luật đại cương

2

2

ß

 

 

 

 

 

 

Tự chọn

4/8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tâm lý học đại cương

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

9

Khoa học môi trường

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

10

Luật kinh tế

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

11

Xã hội học đại cương

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

IV

Ngoại ngữ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bắt buộc

12

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ngoại ngữ 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Ngoại ngữ 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

14

Ngoại ngữ 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

15

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

16

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

71/109

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Kiến thức của khối ngành

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

33

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kinh tế vi mô

3

 

3

ß

 

 

 

 

 

18

Kinh tế vĩ mô

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

22

Quản trị học

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23

Quản trị chiến lược

3

 

 

 

 

3

 

 

 

24

Quản trị nhân lực

3

 

 

 

3

 

 

 

 

25

Quản trị tài chính

3

 

 

 

 

3

 

 

 

26

Tổng quan du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

27

Marketing dịch vụ

3

 

 

 

3

 

 

 

 

VIII. Kiến thức ngành

28/66

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nhập môn quản trị khách sạn

2

 

 

 

 

 

2

 

 

29

Thiết kế khách sạn – nhà hàng

2

 

 

 

 

 

2

 

 

30

Quản trị năng suất trong kinh doanh khách sạn – nhà hàng

3

 

 

 

 

 

3

 

 

31

Quản trị tài chính quốc tế

3

 

 

 

 

 

3

 

 

Tự chọn

18/56

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Nhập môn thương mại điện tử

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

33

Nhập môn marketing điện tử

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

34

Nghiệp vụ lễ tân

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

35

Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

36

Quản trị chất lượng dịch vụ

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

37

Quản trị bán hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

38

Lập và quản lý dự án du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

39

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

40

Lễ tân ngoại giao

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

41

Nghiệp vụ buồng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

42

Tâm lý du khách

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

43

Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

44

An toàn thực phẩm

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

45

Quản trị bất động sản du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

46

Luật kinh doanh khách sạn

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

47

Quản trị khu vui chơi giải trí

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

48

Quản trị marketing

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

49

Quản trị quan hệ khách hàng

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

50

Đàm phán kinh doanh

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

51

Quản trị thương hiệu

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

52

Kế toán tài chính

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

53

Du lịch MICE

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

54

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

55

Kế toán quản trị

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

56

Quản lý hệ thống thông tin du lịch

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

IX

Kiến thức chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Quản trị lễ tân

3

 

 

 

 

 

 

3

 

58

Quản trị lưu trú

3

 

 

 

 

 

 

3

 

59

Quản trị nhà hàng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

60

Quản trị dịch vụ spa và chăm sóc sức khoẻ

2

 

 

 

 

 

 

2

 

C. Thực tập, kiến tập

6

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Thực tập nghiệp vụ 1

2

 

 

 

2

 

 

 

 

62

Thực tập nghiệp vụ 2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

63

Thực tập quản lý

2

 

 

 

 

 

2

 

 

D. Làm chuyên đề hoặc khoá luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

64

Khoá luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

7

XI

Học phần thay thế khoá luận

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

66

Chuyên đề: Chiến lược marketing trong kinh doanh khách sạn

2

 

 

 

 

 

 

 

2

TỔNG

121/163

13

17/21

17

17

17/29

17/32

16/27

7