HUHT

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A. Kiến thức giáo dục đại cương

37/41

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

à

2

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

à

3

 

 

 

 

 

II. Khoa học tự nhiên

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

9

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

3

 

 

 

 

 

 

III. Khoa học xã hội – nhân văn

6/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Pháp luật đại cương

2

2

ß

 

 

 

 

 

 

Tự chọn

4/8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tâm lý học đại cương

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

9

Khoa học môi trường

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

10

Luật kinh tế

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

11

Xã hội học đại cương

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

IV. Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

12

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ngoại ngữ 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Ngoại ngữ 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

14

Ngoại ngữ 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

15

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

16

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

V. Giáo dục thể chất

 

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

 

 

 

VI. Giáo dục quốc phòng

 

[x]

 

 

 

 

 

 

 

B.Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

71/108

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Kiến thức của khối ngành

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

33

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kinh tế vi mô

3

 

3

ß

 

 

 

 

 

18

Kinh tế vĩ mô

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

22

Quản trị học

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23

Quản trị chiến lược

3

 

 

 

3

 

 

 

 

24

Quản trị nhân lực

3

 

 

 

 

3

 

 

 

25

Quản trị tài chính

3

 

 

 

3

 

 

 

 

26

Tổng quan du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

27

Marketing dịch vụ

3

 

 

 

 

3

 

 

 

VIII. Kiến thức ngành

28/65

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

11

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nhập môn quản trị nhà hàng

3

 

 

 

 

 

3

 

 

29

Quản trị năng suất trong kinh doanh khách sạn, nhà hàng

3

 

 

 

 

 

3

 

 

30

Quản trị chất lượng dịch vụ

2

 

 

 

 

2

 

 

 

31

Kế toán quản trị

3

 

 

 

 

 

3

 

 

Tự chọn

17/54

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Nhập môn thương mại điện tử

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

33

Nhập môn marketing điện tử

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

34

Nghiệp vụ bàn

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

35

Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

36

Quản trị bán hàng

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

37

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

38

Thiết kế khách sạn – nhà hàng

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

39

Nghiệp vụ bar

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

40

Quản lý hệ thống thông tin du lịch

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

41

Tâm lý du khách

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

42

Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

43

Kỹ thuật chế biến món ăn

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

44

Văn hoá ẩm thực

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

45

An toàn thực phẩm

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

46

Quản trị thương hiệu

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

47

Giám sát nhà hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

48

Quản trị marketing

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

49

Quản trị quan hệ khách hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

50

Đàm phán kinh doanh

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

51

Kế toán tài chính

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

52

Du lịch ẩm thực

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

53

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

54

Thiết kế thực đơn nhà hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

55

Quản trị tài chính quốc tế

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

IX. Kiến thức chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Quản trị ẩm thực

3

 

 

 

 

 

 

3

 

57

Quản trị bếp

2

 

 

 

 

 

 

2

 

58

Quản lý quầy bar và dịch vụ đồ uống

3

 

 

 

 

 

 

3

 

59

Quản trị hội nghị và yến tiệc

2

 

 

 

 

 

 

2

 

C. Thực tập, kiến tập

6

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Thực tập nghiệp vụ 1

2

 

 

 

2

 

 

 

 

61

Thực tập nghiệp vụ 2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

62

Thực tập quản lý

2

 

 

 

 

 

2

 

 

D. Làm khoá luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

63

Khoá luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

XI. Học phần thay thế khoá luận

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

(5)

65

Chuyên đề: Kinh doanh ẩm thực

2

 

 

 

 

 

 

 

(2)

TỔNG CỘNG

121/

162

13

17/21

17

17

17/26

17/31

16/30

7