HUHT

Đổi mới và phát triển sản phẩm du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Servece marketing – Intergrating customer focus across the firm

Valarie A. Zeihaml, Mary Jo Bitner and Dwayne D. Gremler

McGraw-hill

2006

 

Sách in

 

 

L1897

Tài liệu tham khảo