HUHT

Kinh tế học ứng dụng trong du lịch

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Kinh tế du lịch

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Nxb Lao động

2009

ebook

 

GT chính

2

Marketing for hospitality and tourism

Kotler, P. & J. Bowen

Prentice Hall, Inc., New Jersey

 

2006

 

 

L445