HUHT

Lập và quản lý dự án kinh doanh du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

Số CB

Ghi chú

        1             

Art of Project Management

Berkun, Scott

Cambridge

2005

ebook

 

 

        2             

The Mythical Man-Month

Books, Fed

Wesley

1995

ebook

 

 

        3             

The Practice of Project Management – A guide to the business-focused approach

Comninos D, Frigenti E

Kogan Page

2002

ebook

 

 

        4             

“From Nobel Prize to Project Management: Getting Risks Right” Project Management Journal

Flyvbjerg, Bent

 

2006

ebook

 

 

        5             

Project Management (The Briefcase Book Series)

Hearkens, Gary

McGraw – Hill

2001

ebook

 

 

        6             

Project Management: A systems approach to planning, scheduling and controlling

Harold Kerzner

Wesley

2003

ebook

 

 

        7             

Project Management: A managerial approach

Meredith, Jack R and Mantel, Samuel J

Wesley

 

ebook

 

 

        8             

A guide to the project management body of knowledge

Project Management Institute

Project Management Institute

2013

ebook

 

 

        9             

A memetic paradigm of Project Management international journal of  Project Management

Jonathan S. Whitty

 

2005

ebook

 

 

    10             

The impact of Puritan ideology on aspects of project management

Jonathan S. Whitty

 

2007

ebook

 

 

    11             

As–builts – problems & proposed solutions construction management association of America

Stephen R. Pettee

 

2005

ebook

 

 

    12             

The fast forward MBA in  Project Management

Eric Verzuh

Wesley

2005

ebook

 

 

    13             

Gt Lập và quản lý dự án đầu tư

PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt

Nxb ĐH KTQD

2014

Sách in

MBS

TLTK

    14             

Quản lý dự án

PGS.TS. Từ Quang Phương

Nxb Đại học KTQD

2014

Sách in

V162-V166

 

    15             

Project Management

Robert K. Wysocki

Nxb Wiley

2011

Sách in

L1492-1494

TLTK

    16             

SAP Project System handbook

Kieron N. Dowling

Mc Graw Hll

2008

Sách in

L846-L847

 

    17             

Tham khảo tại trang

hat.tailieu.vn