HUHT

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại TL

SL

Số CB

Ghi chú

1

Research and writing  Disertation in hospitality and Tourism

 

Clark, M., Riley, M. Wikie, E. and Wood, R. c.

Thomson. UK

2003

Sách in

1

MBS

 

2

Travel, Tourism and Hospitality Research

Ritchie B. and C.R.Goeldner

John Wiley and Son

1994

Sách in

1

MBS

 

3

Competing for customers and Winning with value

R.Eric Reidenbach and Reginald W. Goeke

ASQ Quality Press

2006

 

 

ebook

 

4

Tourism Research Methods

Brent W.Riche

B.W.Ritchie, P. Bún and C. Palmer

2005

Sách in

4

L368, L369, L388

 

5

Marketing for hospitality and tourism

Kotler, P. & J. Bowen

Prentice Hall

 

2006

 

 

L445

 

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ

Nxb Tài Chính

2013

Sách in

2

MBS

 

7

Phương pháp nghiên cứu kinh tế. Kiến thức cơ bản

Trần Tiến Khai

Nxb Lao động xã hội

2014

Sách in

2

MBS

 

8

Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế quản trị

GS. TS. Nguyễn Thị Cành

Nxb ĐHQG TP HCM

2016

Sách in

1

MBS

 

9

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ

Nxb Tài Chính

2013

Sách in

2

MBS

 

10

Nghiên cứu khoa học Xã hội: nguyên lý , phương pháp và thực hành.

Anol Bhattacherjee, Đỗ Minh Tùng, Trần Quang Thái dịch

Nxb Đại học Quốc Gia Tp HCM

2015

Sách in

2

MBS

 

11

Phương pháp nghiên cứu kinh tế.Kiến thức cơn bản

Trần Tiến Khai

Nxb Lao động xã hội

2014

Sách in

2

MBS

 

12

Travel Survey Method. Quality and Future Directions

Peter Stopher, Cherl Stecher

Elsevier

2006

SÁch in

 

L384

 

13

Basic Statisstics for Social Research

Robert A. Hanneman,

Augustine J.Kposowa…

Jossey Bas

2013

Sách in

1

L1480

 

14

Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học

Trần Hữu Quang, Nguyễn Đức Lộc, Ngô Thị Ngân Bình

Nxb Đại học Quốc Gia HCM

2013

Sách in

1

MBS

 

15

Business Research Methods

Donal R. Cooper, Pamela S. Schindler

Mc Graw Hill

2006

Sách in

1

L481

 

16

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Nxb Hồng Đức

2008

Sách in

2

MBS

 

17

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Nxb Hồng Đức

2008

Sách in

2

MBS