HUHT

Quản lý du lịch và di sản

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

Ghi chú

        1             

Cultural heritage and tourism in the developing world – a regional perspective

Timothy, D. J. and Nyaupane, G. P

Routledge

2009

ebook

 

        2             

Cultural tourism – The Partnership between tourism and cultural Heritage management

McKercher B. and H. Du Cros

The Haworth Hospitality Press

2002

Sách in và ebook