HUHT

Quản lý nhà nước về du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình tài liệu

Ghi chú

        1             

Quản lý và vận hành khách sạn (hotel management and operations)

Denny G. Rutherford, Michael J. O’Fallon

Nxb Lao động

2006

Ebook

 

        2             

Kinh tế du lịch

Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà

Nxb ĐHKTQD

2008

ebook

 

        3             

Luật doanh nghiệp

 

Nxb Chính trị

2016

V2394, V2392

 

        4             

Luật Du lịch

 

Nxb Chính trị

2017

V2376