HUHT

Quản lý sự kiện

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

 

 

1

Event management & Event tourism

Donald Getz

Nxb Cognizant Communication Corporation

2004

L441

Tài liệu chính

2

Festival and Special Event Management

Johnny Allen

Ontario, John Wiley

2010

ebook

Tài liệu chính

3

Quản lý lễ hội và sự kiện

Cao Đức Hải (Cb)

Nxb Lao động

2014

V1230 -1234

 

4

Tổ chức sự kiện

PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm

Nxb ĐHKTQD

2012

V1154-1158

 

5

Successful event management: A practical handbook

Anton Shone, Bryn Parry

Nxb Cengage

2013

L1232