HUHT

Quản lý văn hóa phát triển du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

SL

Số CB

Ghi chú

          1           

Giáo trình du lịch văn hóa – những vấn đề lý luận và nghiệp vụ

Trần Thúy Anh

Nxb Giáo dục Việt Nam

2014

Sách in

6

 

 

          2           

Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch

PGS.TS. Lê Hồng Lý (chủ biên, 2010)

Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội

2010

Sách in

3

 

 

          3           

Giáo tình Tổng quan du lịch,

Bùi Thị Tám

Nxb Đại học Huế

2014

Sách in

10

 

 

          4           

Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển Du lịch

Dương Văn Sáu

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

2004

ebook

 

 

 

          5           

Giáo trình văn hóa du lịch

PGS.TS. Hoàng Văn Thành

Nxb Chính Trị Quốc Gia

2014

Sách in

4

V1475-1478

 

          6           

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Quốc Vượng

Nxb Giáo dục

2011

Sách in

5

V1128

          7           

Giáo trình văn hóa du lịch

TS. Dương Văn Sáu

Nxb Lao Động

2017

Sách in

5

MBS

 

          8           

Luật di sản văn hóa

Nxb Chính trị Quốc Gia

Nxb Chính trị Quốc Gia

2010

Sách in

1

MBS

Bổ sung thêm 4

          9           

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

Nxb Giáo dục

2000

Sách in

5

MBS

 

        10         

Văn hóa tâm linh của người Việt

GS. TS Cao Ngọc Lân, NCS Cao Vũ Minh

Nxb Lao Động

2013

Sách in

1

MBS

 

        11         

Bàn về năn hóa du lịch

Phan Huy Xu, Võ Văn Thành

Nxb Tổng hợp Hôc Chí Minh

2016

Sách in

1

MBS

 

        12         

Văn hóa Việt Nam  – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Trần Thị Kim Cúc

Nxb Chính Trị Quốc Gia

2014

Sách in

1

MBS

 

        13         

Văn hóa phi vật thể người chăm Ninh Thuận

Phan Văn Dốp, Phan Quốc Anh, Nguyễn Thị Thu

Nxb Nông nghiệp

2014

Sách in

1

MBS

 

        14         

Các tiểu Vương Quốc Phù Nam ở Nam Bộ

Đặng Văn Thắng

Nxb Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh

2016

Sách in

1

MBS

 

        15         

Hệ giá trị Việt Nam : Từ truyền thống đến hiện đại và con đường đến tương lai

Trần Ngọc Thêm

Nxb Văn hóa –Văn Nghệ

2016

Sách in

1

MBS

 

        16         

Văn hóa Dân tộc ít người

PGS. Lê Trung Vũ

Nxb Văn hóa trông tin

2013

Sách in

1

MBS

 

        17         

Văn học dân gian cac dân tộc ít người ở Việt Nam

Võ Quang Nhơn

Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội

1983

Sách in

2

MBS

Sách photo

        18         

Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á

Trương Sỹ Hùng

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

Sách in

1

MBS

 

        19         

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay

PGS. TS Nguyễn Đức Lữ, THS. Nguyễn Thị Hải Yến

Nxb Chính trị Quốc Gia

2013

Sách in

1

MBS

 

        20         

54 các dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác

Bùi Thiết

Nxb Lao Động

2015

Sách in

1

V220

 

        21         

Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt

Leopold Cadiere; Đỗ Trinh Huệ dịch

Nxb Thuận Hóa

2015

Sách in

1

MBS

 

        22         

Một nền văn hóa bản sắc dân tộc với nhiều laoij hình nghệ thuật phong phú

Hà Minh Đức

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

1

MBS

 

        23         

Đạo giáo những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

TS. Vũ Hồng Vận

Đạo gióa và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

2017

Sách in

1

MBS

 

        24         

Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở Châu Thổ Bắc Bộ

Vũ Anh Tú

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

1

MBS

 

        25         

Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam

GS.TS. Ngô Đức Thịnh

Nxb Khoa học Xã hôi

2016

Sách in

1

MBS

 

        26         

Văn hóa người Nam bộ

Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tp Hồ Chí Minh

Nxb Văn hóa-Văn Nghệ

2016

Sách in

2

MBS

 

        27         

Hỏi đáp về dân tộc học và một số vấn đề về đân tộc học ở Việt Nam hiện  nay

Bộ Quốc phòng- Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

Nxb Chính trị  sự thật

2017

Sách in

2

MBS

 

        28         

Đồ gốm – văn hóa phùng Nguyên

TS. Bùi Thị Thu Phương

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

2

MBS

 

        29         

Việt Nam- Cái nhìn địa văn hóa

Trần Quốc Vượng

Nxb Văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

2015

Sách in

2

MBS

 

        30         

Lãng du trong các nền văn hóa

Lương Văn Hồng

Nxb Văn hóa thông tin

2014

Sách in

2

MBS

 

        31         

Sự biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây nguyên hiện nay

PGs. TS Nguyễn Ngọc Hòa

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

1

MBS

 

        32         

Tìm hiểu : Nguồn gốc và ý nghĩa phong tục tập quán , hội và lễ hội dân tộc Việt Nam- Văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ

Thu Uyên – Ái Phương

Nxb Lao động

2011

Sách in

1

V188

41

        33         

Lễ hội Việt Nam

PGS. TS. Lê Trung Vũ; PGS. TS. Lê Hồng Thúy

Nxb. Văn Hóa thông tin

2005

Sách in

1

V107

41

        34         

Cẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam

Phạm Trình, Trần Minh

Nxb Hồng Đức

2016

Sách in

5

 

V1863,V1976-1978

Thiếu 1( Xem lại) 41

        35         

Du lịch lễ hội vùng đất Tây Nam bộ

Đoàn Hồ

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

3

MBS

41

        36         

Du lịch lễ hội Việt Nam ( Tourism though festivals in Vietnam)

Lê Thị Tuyết Mai

Nxb Đại học Quốc hia Hà Nội

2010

 

1

 

41

        37         

Giáo trình quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ThS. Sử Ngọc Điệp

Nxb Lao động – Xã hội

2015

Sác in

3

MBS

41

        38         

Việt Nam- Lễ hội cổ truyển

Tranditional Festival of Vietnam

Huỳnh Yên Trầm My biên soạn

Nxb Đà Nẵng

2002

Sác in

1

MBS

28 Song ngữ

        39         

Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Mangement

Bob Mckercher, Hilarry du Cros

The Haworth Hospitality Press

2002

Sách in

3

L401-403

 

        40         

http://www.goole.com; – http://www.wikipedia.org; –http://www.vietnamtourism.com