HUHT

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

STT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

SL

Số các biệt

Ghi chú

           1           

The six sigma way

Peter S. PANDE, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh

McGraw-Hill

2000

ebook

 

 

 

           2           

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Phạm Đình Thọ

Nxb Hà Nội

 

Ebook

1

 

 

           3           

Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn du lịch

Phạm Xuân Hậu

ĐH Thương mại Hà Nội

2001

Sách in

01

V936

 

           4           

Service Quality in Leisure and Tourism

William C. and Buswell J

CABI

2003

ebook

 

 

 

           5           

Quản trị dịch vụ

Lưu Đan Thọ, Vương Quốc Huy, Trần Hữu Ái, Lương VĂn Quốc

Nxb Tài Chính

2016

Sách in

3

MBS

 

           6           

Giáo trình quản trị chất lượng

Nguyễn Đình Phan

Nxb ĐHKTQD

2015

Sách in

5

V1647- 1951