HUHT

Quản trị khách sạn quốc tế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

          1           

Priciples of Hotel Management

V.Prakesh Kainthola

Global Media

2009

ebook

          2           

Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?. London: Earthscan

Richard Sharpley

 

2009

Ebook

          3           

Gt Quản trị kinh doanh khách sạn

 

Nguyễn Quyết Thắng

Tài chính

2014

Sách in

          4           

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2013

V1492, V1592-1596

          5           

Hotel Management and Operations

Denney G. Rutherford, Michael J. O’Fallon

Wiley

2006

ebook

          6           

Hotel Front Office Management

James A. Bardi

J. Wiley

2003

ebook

          7           

Giáo trình công nghệ phuc vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính

ĐHKTQD

2007

Sách in + ebook

          8           

The Business of Hotels

S. Medlik, H. Ingram

Butterworth

2000

ebook

          9           

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Hoàng Lê Minh

Nxb Lao động

2004

Sách photo

        10         

Gt Công nghệ đón tiếp trong khách sạn Tay Ho Hotel

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1993

Sách photo

        11         

Gt Nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn cách tiếp cận thực tế (Gt cho sinh viên)

Tổng Cục Du lịch Việt Nam

 

2000

Sách photo

        12         

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Hồ Thanh dịch

Nxb Văn hóa

1997

Sách in

        13         

Đường vào nghề kinh doanh khách sạn

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

        14         

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

        15         

Nghiệp vụ phục vụ bàn trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

        16         

Nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

        17         

Gt Công nghệ phục vụ bàn ăn trong khách sạn và nhà hàng

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1995

Photo

        18         

L’art despré sentations assiettes, plats, buffets froids, canapés

Jean – Piere Lebland

BPI

1993

Sách tiếng Pháp

 

        19         

Décors et présentations: assiettes, plats, buffets froids

Jean-Pierre Lebland, Olivier Dugabelle

 

1989

Sách tiếng Pháp

        20         

Hotellerie-restauration.com

ophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis

 

2006

Sách tiếng Pháp

        21         

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân

Tổng Cục Du lịch

Tổng Cục Du lịch

2005

photo

        22         

Sổ tay hướng dẫn phục vụ nhà hàng

Sondra J. Dahmer, Kurt Wahl

Nxb Trẻ

1992

photo

        23         

Gt Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2007

Sách in

 

        24         

Travaux prationues de restaurant Mise en place – Decoration – Service Tome2

Michel Maincent

 

 

1989

Sách tiếng Pháp

        25         

Les techiques de service restauration

Jean – Marc Barraud

MacGraw-Hill

2002

Sách tiếng Pháp

        26         

Lieux Milieux et territonires

 

Hégoa

2004

Sách tiếng Pháp

        27         

Hôtells extraordinaires spécial budget

Herbert Ypma

 

2002

Sách ảnh tiếng Pháp

        28         

Foodservice organizations a managerial and systems approach

Marian C. Spears

Prentice Hall

2000

Sách tiếng Pháp

        29         

Le Francais de l’hôtellerie et de la restauration

H. Renner, U. Renner, G. Tempest

Nxb Thế giới

1996

Sách tiếng Pháp

        30         

Connaissance produtis restauration

Christian ferret, Jean – Michel Framery

BPI

1999

Sách tiếng Pháp, photo

        31         

Gestion et comptabilite en restauration

Daniel Angé

BPI

1991

Sách tiếng Pháp

        32         

L’hôtellerie em framcais

Maira Latifi

 

1998

Sách tiếng Pháp, photo

        33         

Les mé tiers de I’hôtellerie restauration

Marie – Lo rè ne Giniès

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

        34         

Hôtellerie restauration: Héberger et restaurer I’emploi

JeanGadrey

 

2002

Sách tiếng Pháp, photo

        35         

Tourisme et loisirs sportiefs de nature

 

 

2004

Sách tiếng Pháp

        36         

Training design for the hospitality industry

Christine Jaszay, Paul Dunk

Thomson

2003

Sách tiếng Anh photo

        37         

Hotel, restaurant, and travel law: A opreventive approach

Norman G. Gournoyer

Thomson

2004

Sách tiếng Anh photo

        38         

Hotel asset management principles & practices

Paul Beals, Ph.D.

Greg Denton, MAI

 

2004

Sách tiếng Anh photo

        39         

Catering sales and convention services

Ahmed Ismail

 

Delmar Publicshers

1999

Sách tiếng Anh photo

        40         

Management du touristme: Les acteurs, les produits, les marches et les straté gies

Michel Balfet

Pearson

2004

Sách tiếng Pháp, photo

        41         

Le Francais du tourisme

Anne – Marie Calmy

Hachette

2004

Sách tiếng Pháp

        42         

Gestion des enterprises touristiques

Michel Monereau

Bréal

2003

Sách tiếng Pháp

        43         

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tài liệu lưu hành nội bộ)

 

Hà Nội

1997

Sách photo

        44         

Marketing des services touristiques et hôteliers

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp, photo

        45         

Quản lý khách sạn

Hiệp hội Du lịch TPHCM

Nxb Trẻ

1997

Sách photo

        46         

Tourisme.com

Sophie Corbeau

CLE

2004

Sách tiếng Pháp

        47         

Tourisme Hôtellerie Loisirs

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp

        48         

Le micro – ordiateur au service de l’hôtellerie et du tourisme

Martine Houy

Bertrand – Laccoste

 

Sách tiếng Pháp, photo

 

        49         

Hotel/ motel operations an overview

Suzanne Stewart Weissinger

Delmar

1999

Sách photo

        50         

Front office operationts and management

Ahmed Ismail

Delmar

2002

Sách photo

        51         

Successful restaurant management

Donald Wade

Delmar

2006

Sách photo

        52         

Introduction to hospitality

John R. Walker

Prentice Hall

1996

Sách tiếng Anh, photo