HUHT

Quản trị Marketing

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình tài liệu

Ghi chú

1

Quản trị Marketing

Trương Đình Chiến

NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

(2015),

Sách in

 Giáo trình chính

2

Bài giảng của giảng viên phụ trách học phần.

 

 

 

 

Giảng viên Cung cấp

3

Những nguyên lý tiếp thị

Philip Kotler

Nxb Thống kê

2000

V2604-2606

Thư viện có sách 2012

4

Quản trị marketing

Philip Kotler

Nxb Thống kê

1997

V2005

Thư viện có sách 2013

5

Kotler Bàn về tiếp thị

Philip Kotler

Nxb Trẻ

2007

ebook

 

6

Competing for customers and Winning with value

R.Eric Reidenbach, Reginald W. Goeke

ASQ Quality Press

2006

ebook

 

7

Marketing for hospitality and tourism. 4th ed

Kotler, P. & J. Bowen

Prentice Hall

2006

Ebook 2016