HUHT

Quản trị nhân lực du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

GT Quản trị nhân lực

Trần Kim Dung

NXB Tài chính

2018

 

5

MBS

Gt chính

          2           

Tourism Ethics (Aspects of Tourism)

David Fennell

 

2006

ebook

 

 

 

          3           

Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases (9th edition)

O.C. Ferrell, J. Fraedrick & L. Ferrell

 

2016

Ebook

 

 

 

          4           

Gt Quản trị nhân lực

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân

Nxb ĐH KTQD

2012

Sách in

05

 

 

          5           

Quản trị nguồn nhân lực du ngành khách sạn

Lưu Trọng Tuấn

Nxb Lao động

2014

Sách in

2

MBS

 

          6           

Human resource management for tourism, Hospitality and leisure

Tom Baum

Thomson

2006

Sách in

1

L393

 

          7           

Quản trị nguồn nhân lực

John M. Ivancevich

NXB Tổng hợp

2010

Sách in

3

 

 

          8           

Human development 08/09

Karen L.Freiberg

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L604

 

 

          9           

Đào tạo nguồn nhân lực ở Nhật Bản bài học cho Việt Nam

Nguyễn Tiến Lực

Nxb Khoa học xã hội

2014

Sách in

2

MBS

 

        10         

Quản lý nhân sự

Đình Phú, Khánh Linh

Nxb Tài Chính

2012

Sách in

2

MBS

 

        11         

Miror for Humanity

Phillip Kottak

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L661