HUHT

Quản trị quan hệ khách hàng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số lượng

Loại hình tài liệu

Số CB

Ghi chú

1         

Quản trị quan hệ khác hàng

Lưu Đan Thọ & Lượng Văn Quốc

Tài Chính

2016

2

Sách in

658.0

V2464-v2465

2         

Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng

Lưu Đan Thọ & Lượng Văn Quốc

Tài chính

2016

2

Sách in

MBS

 

3         

Social machines – How to Develop Connected Products That Change Customers’ Lives

Peter Semmelhack

Wiley

2013

2

Sách in

L1384-1385

 

4         

Customer Experience for Mummies

Roy Barner, bob Kelleher

Wiley

2015

1

Sách in

L1557

 

5         

Knowing what customers need before they do

Bill Thomas, Jeff Tobe

Wiley

2013

1

Sách in

L1410

 

6         

Voice of the Customer capture and Analysis

Kaiyang

Mc Graw Hill

2008

1

Sách in

L176

 

7         

Customer’s New Voice

John S. McKean

Wiley

2015

1

Sác in

L1631

 

8         

Your Customer Rules !

Bill Price, David Jaffe

Wiley

2015

1

Sác in

1513