HUHT

Tài chính và phân tích kinh tế trong du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

Accounting and Financial Analysis in the Hospitality Industry

Hales, Jonathan A

Butterworth-Heinemann.

 

2005

ebook

 

 

Tài liệu chính

          2           

Financial Management: Theory & Practice

Brigham, E. & Ehrhardt, M

Western

2013

Ebook 2011, 2017

 

 

 

          3           

Quản trị tài chính

Nguyễn Hải Sản

Nxb Thống kê

2010

Sách in

1

 

 

          4           

Principles of Corporate Finance

Brealey, R., Meyers, S., and Allen, F

McGraw-Hill

2013

Ebook 2003

 

 

 

          5           

Accounting and Financial Management: Developments in the international hospitality industry

Harris, P. & M. Mongiello

Elsevier

2006

ebook

 

 

 

          6           

Hospitality Management Accounting

Coltman Michael M

 

2004

ebook

 

 

 

          7           

Quản trị tài chính

Đoàn Tranh

Nxb Đà Nẵng

2014

Sách in

1

V1508

 

          8           

Gt Quản trị tài chính doanh nghiệp

GS.TS. Phạm Quang Trung

Nxb ĐH KTQD

2012

Sách in

5

V1617-

V1621

TLTK

          9           

Quản Trị Tài Chính

Brigham

Cengage

2015

Sách in

1

V1519

 

        10         

Kế Toán Tài Chính

Võ Văn Nhị

Nxb Kinh tế HCM

2015

Sách in

1

V1485

 

        11         

Kế Toán Tài Chính (Tập 1)

Trần Xuân Nam

Nxb Tài chính

2015

Sách in

2

MBS

 

        12         

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2005

Sach in

7

L132-

L136,L532,

L533

 

        13         

Finance

Cornett

Mc Graw Hill

2012

Sách in

1

L1272

 

        14         

Public Finance and Public Policy

Gruber

Worth

2007

Sách in

1

L591

 

        15         

Money, Banking, and Financial Markets

M.Ball

Worth

2009

Sách in

1

L531

 

        16         

The Financial Professional’s

O.Dietrich

Wiley

2012

Sách in

1

L1478

 

        17         

Land Conservation Financing

Mike McQueen

Island Press

2003

Sách in

1

L646

 

        18         

Coporate Finance A Valuation Approach

Z.Benninga

Mc Graw Hill

1997

Sách in

1

L855

 

        19         

Advanced Financial Accounting

E.Baker

Mc Graw Hill

2005

Sách in

2

L781, L782

 

        20         

Financial & Managerial Accounting

Williams

Mc Graw Hill

2008

Sách in

3

L158,159, 160

 

        21         

Fundamental Financial Accouting Concepts

Edmonds

Mc Graw Hill

2011

Sách in

1

L1206

 

        22         

Financial & Managerial Accounting

Jan Williams

Mc Graw Hill

2010

Sách in

1

L1189

 

        23         

Financial Accouting Fundamental

J.Wild

Mc Graw Hill

2007

Sach in

1

L838

 

        24         

Fundamentals of Advanced Acounting

Hoyle

Mc Graw Hill

2011

Sách in

2

L1199, L1200

 

        25         

Finance

Cornett

Mc Graw Hill

2009

Sách in

1

L529

 

        26         

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2009

Sach in

1

L588

 

        27         

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2012

Sach in

1

L1273

 

        28         

 

Financial management and real options

Jack Broyles

Wiley

2003

File

 

 

MBS

        29         

Financial Management for Hospitality Decision Makers

Chris Guiding

CABI

2002

File

 

 

MBS