HUHT

Xây dựng trải nghiệm du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

Số CB

Ghi chú

        1             

Servece marketing – Intergrating customer focus across the firm

Valarie A. Zeihaml, Mary Jo Bitner and Dwayne D. Gremler

McGraw-hill

2006

 

Sách in

 

L1897

Tài liệu tham khảo