HUHT

Truyền thông nội bộ

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Effective Internal Communication (PR in Practice)

Lyn Smith

 

2008

Ebook

2

Internal Communication Management – Individual and Organizational Outcomes

Antonio Ragusa

Venus Publishing ApS

2010

Ebook

3

Internal Communications

James Farrant

Thorogood.

 

2003

Ebook

4

Organizational behavior

Stenven L. McShane & Mary Ann Von Glinow

The McGraw – Hill Companies.

 

2007

Sách in

5

Văn hoá doanh nghiệp và sự lãnh đạo

 

Edgar H. Schein

, NXB Thời đại.

2012

Đề xuất mua

6

Understanding Organizational Culture

Mats Alvesson

SAGE Publications

2002

Ebook

7

The IABC Handbook of Organizational Communication

Tamara L.Gillis

Jossey – Bass A Wiley Imprint

2006

Ebook