HUHT

An toàn thương mại điện tử

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Gt An toàn thương mại điện tử

Trần Đức Sự, Nguyễn Thị Hồng Hà

Hà Nội

2013

Sách in

2

Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin

Phan Đình Diệu

Hà Nội

2006

Ebook

3

Gt An toàn thương mại điện tử

Trần Đức Sự, Nguyễn Thị Hồng Hà

Hà Nội

2013

Ebook

3

Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin

Phan Đình Diệu

Hà Nội

2006

Ebook

4

The secure online business: e-commerce, IT functionality and business continuity

Simmons

Kogan Page

2005

Ebook