HUHT

Bộ sưu tập sách pháp luật

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

1         

GT Pháp luật đại cương

Đoàn Đức Lương

Đh Huế

2008

ebook

1

 

2         

Pháp luật đại cương

TS. Lê Minh Toàn

Nxb Chính trị Quốc gia

2007

Sách in

1

V149

3         

Pháp luật đại cương

TS. Lê Minh Toàn

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

1

V148

4         

Bộ luật lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1994 (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007)

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2009

Sách in

1

V137

5         

Luật phá sản 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

1

V2369

6         

Luật ban hành văn bản quy phạm phạp luật

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2370

7         

Hiến pháp năm 2013 sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc

Báo Nhân dân

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

1

V2371

8         

Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2372

9         

Luật du lịch 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

1

V2373

10     

Hướng dẫn chế độ kế toán vừa và nhỏ

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

V2374

11     

Luật du lịch

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

4

V2375-2378

12     

Pháp luật về lao động (cẩm nang tra cứu)

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2380

13     

Pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp (cẩm nang tra cứu)

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

V2381

14     

Quy định pháp luât xử phạt vi phạm hành chính trong linhx vực an ninh, trật tự an toàn xã hội và du lịch

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2012

Sách in

1

V2382

15     

Bộ luật hình sự

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

V2383

16     

Luật kinh doanh quốc tế (Luật thương mại quôc tế)

ThS. Lê Học Lâm

Nxb Lao động

2014

Sách in

2

V2384-2385

17     

GT Pháp luật kinh tế

Phạm Duy Nghĩa

Nxb Công an Nhân dân

2015

Sách in

2

V2386-2387

18     

Luật thương mại

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

2

V2388, 2389

19     

Luật hôn nhân và gia đình

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2390

20     

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2391

21     

Luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2392

22     

Luật hợp tác xã

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2012

Sách in

1

V2393

23     

Luật doanh nghiệp

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2394

24     

Luật trọng tài thương mại văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

1

V2395

25     

Pháp luật về doanh nghiệp (cẩm nang tra cứu)

Phạm Hoài Huấn

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2396

26     

Luật thương mại

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

1

V2397

27     

Luật tổ chức viện kiện sát nhân dân

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2398

28     

Bộ luật dân sự

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

V2399

29     

Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi với người có công

Bộ Tài chính

Nxb Tài chính

2019

Sách in

2

 

30     

Luật trẻ em

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

 

31     

Luật an toàn vệ sinh lao động

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

 

32     

Luật ban hành quy phạm văn bản hiện hành

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

33     

Luật căn cước công dân

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2021

Sách in

1

 

34     

Luật công an nhân dân

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

35     

Luật công an nhân dân

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2019

Sách in

1

 

36     

Luật công đoàn

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

1

 

37     

Luật đặc xá

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2019

Sách in

1

 

38     

Luật dân sự

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

 

39     

Luật đấu giá tài sản

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

 

40     

Luật đê điều

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

41     

Luật đo đạc và bản đồ

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2018

Sách in

1

 

42     

Luật hải quan

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

1

 

43     

Luật khiếu nại

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

44     

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

1

 

45     

Luật nghĩa vụ quân sự

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

1

 

46     

Luật phòng chống thiên tai

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

47     

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

48     

Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

49     

Luật tổ chức chính phủ

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2019

Sách in

1

 

50     

Luật tổ chức Quốc hội hiện hành

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

51     

Luật xây dựng hiện hành

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2021

Sách in

1

 

52     

Bộ luật hàng hải Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

1

 

53     

Bộ luật hình sự

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2019

Sách in

1

 

54     

Bộ luật lao động

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2021

Sách in

1

 

55     

Bộ luật lao động

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

56     

Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2018

Sách in

1

 

57     

Luật giáo dục đại học

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2019

Sách in

1

 

58     

Luật an ninh mạng

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2019

Sách in

1

 

59     

Luật an toàn thông tin mạng

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

 

60     

Luật bảo hiểm xã hội

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

61     

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2021

Sách in

1

 

62     

Luật biên phòng Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2021

Sách in

1

 

63     

Luật cán bộ công chức

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

64     

Luật chứng khoán

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

65     

Luật đầu tư

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

66     

Luật đầu tư công

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2019

Sách in

1

 

67     

Luật đầu tư công theo phương thức đối tác công tư

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

68     

Luật đấu thầu

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

1

 

69     

Luật doanh nghiệp

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

70     

Luật du lịch

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

1

 

71     

Luật giám định tư pháp

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

72     

Luật giao thông đường bộ

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

73     

Luật hòa giải đối thoại tại tòa

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

74     

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

75     

Luật thanh niên

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

76     

Luật thi đua khen thưởng năm 2003 sửa đổi bổ sung năm 2005, 2009, 2013

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

1

 

77     

Luật thi hành án hình sự

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2019

Sách in

1

 

78     

Luật thư viện

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

79     

Luật tổ chức chính quyền

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

80     

Luật tố tụng hành chính hiện hành

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1

 

81     

Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2018

Sách in

1

 

82     

Luật viên chức

NXB Chính trị Quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia

2020

Sách in

1