HUHT

CĐ Tổ chức các loại hình sự kiện (văn hóa, thể thao, giải trí, họp báo…)

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Quản lý lễ hội và sự kiện

Cao Đức Hải (Cb)

Nxb Lao động

2014

V1230 -1234

Gt chính

2

Tổ chức sự kiện

PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm

Nxb ĐHKTQD

2012

V1154-1158

Gt chính

3

Event planning 2nd

Laurence Carter

 

2012

Mua file amazon

 

4

Festival and Special Event Management

Johnny Allen

Ontario, John Wiley

2002

 

 

5

Events Management: An Integrated and Practical Approach

Razaq Raj (2008)

 

2008

Sách in

MBS

6

Event management & Event tourism

Donald Getz

Nxb Cognizant Communication Corporation

2004

L441-442

TLTK

7

Successful event management: A practical handbook

Anton Shone, Bryn Parry

Nxb Cengage

2013

L1232

TLTK

8

Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội

Nguyễn Thị Mỹ Thanh – Sử Ngọc Diệp

Lao Động Xã Hội

2015

Đề xuất mua

MBS

9

Strategic Management for Tourism, Hospitality and Events

Nigel Evans

Routledge

2015

Ebook