HUHT

Chiến lược kinh doanh điện tử

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

Giáo trình Lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử

Nguyễn Thị Trường Giang

Nxb Chính trị Quốc Gia Sự Thật

2016

Sách in

5

 

 

Introduction to e-Business: Management and Strategy [1 ed.]

Colin Combe

B/H

2006

File

3

 

 

E- Commerce and information technology in hospitality and tourism

Zongqing Zhou,Ph.D.

Nxb Delmar Learning

2004

Sách in

1

L 440

TLTK

Electronic Principles

Albert Paul Malvind

Mc GrawHill

1999

Sách in

1

L1885

 

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

2009

Sách in

1

 

 

6

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

20011

Sách in

 

L1238