HUHT

Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1         

Strategic Management for Tourism, Hospitality and Events-Routledge

Nigel Evans

Routledge

2015

Ebook

 

 

 

2         

Strategic Management for Travel and Tourism

Nigel Evans, David Campbell, George Stonehouse

Routledge

2003

Ebook

 

 

 

3         

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

20011

Sách in

1

L1238

 

4         

Bài tập Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2011

Ebook

 

http://dulich hue.achweb.com

 

Tài liệu chuyên khảo

5         

Quản trị chiến lược

Lê Thế Giới

Nhà Xb Dân Trí

2014

Sách in

2

Mới bổ sung

 

6         

Cách hoạch định và thực thi chiến lược

Wallace Stettinius

Nxb McGraw-Hill

2008

Ebook

 

/http://dulichhue.

sachweb.com

Tài liệu chuyên khảo

7         

Quản trị chiến lược

Đoàn Thị Hồng Vân

Nxb Tổng Hợp TPHCM

2011

Sách in

2

MBS

 

8         

Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu

Phạm Thị Thu Phương

Nxb Khoa học và Kỹ Thuật

2009

Sách in

2

MBS

 

9         

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2011

Sách in

05

V1149-1153

Tài liệu chuyên khảo

10     

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2014

Sách in

05

V1642-1646

Tài liệu chuyên khảo

11     

Chiến lược kinh doanh hiệu quả

 

Nxb tổng hợp Tp. HCM

2016

Sách in

1

MBS

 

12     

Crafting & Executing Strategy

A.Thompson JR

Mc Graw Hill

2007

Sách in

3

L786-L788

 

13     

Blue Ocean Strategy

W.Chan Kim

Harvard Business Review

2015

Sách in

1

L1489

 

14     

Manegement Strategy

A.Marcus

Mc Graw Hill

2011

Sách in

3

L1183-L1185

 

15     

Successful Marketing Strategies for Nonprofit organnizations

J. Mcleish

Wiley

2011

Sách in

1

L1511

 

16     

The Art of Asset allocation

M. Darst

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L575

 

17     

Executing Strategy for Business Results

A Timesaving Guide

Harvard Business Review

2007

Sách in

1

L889

 

18     

Essentials of Strategic Management

John E. Gamble, Arthur A. Thompson Jr

Nxb McGraw-Hill

2011

Sách in

1

L1190

Tài liệu chuyên khảo

19     

Strategic Management

Dess, Lumpkin

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

L861

 

20     

Management Accounting for the Hospitality Tourism and Leisure industries A Strategic Approach

Debra Adams

Thomson

2006

Sách in

1

L394

 

21     

Giáo trình Quản trị chiến lược

Lại Xuân Thủy

Đại học Huế

2012

Sách in

5

Đang bổ sung