HUHT

Chuyên đề chiến lược marketing trong kinh doanh khách sạn

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1         

Strategic Management for Tourism, Hospitality and Events-Routledge

Nigel Evans

Routledge

2015

Ebook

 

 

 

2         

Strategic Management for Travel and Tourism

Nigel Evans, David Campbell, George Stonehouse

Routledge

2003

Ebook

 

 

 

3         

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

20011

Sách in

1

L1238

 

4         

Bài tập Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2011

Ebook

 

http://dulich hue.achweb.com

 

Tài liệu chuyên khảo

5         

Quản trị chiến lược

Lê Thế Giới

Nhà Xb Dân Trí

2014

Sách in

2

Mới bổ sung

 

6         

Cách hoạch định và thực thi chiến lược

Wallace Stettinius

Nxb McGraw-Hill

2008

Ebook

 

/http://dulichhue.

sachweb.com

Tài liệu chuyên khảo

7         

Quản trị chiến lược

Đoàn Thị Hồng Vân

Nxb Tổng Hợp TPHCM

2011

Sách in

2

MBS

 

8         

Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu

Phạm Thị Thu Phương

Nxb Khoa học và Kỹ Thuật

2009

Sách in

2

MBS

 

9         

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2011

Sách in

05

V1149-1153

Tài liệu chuyên khảo

10     

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2014

Sách in

05

V1642-1646

Tài liệu chuyên khảo

11     

Chiến lược kinh doanh hiệu quả

 

Nxb tổng hợp Tp. HCM

2016

Sách in

1

MBS

 

12     

Crafting & Executing Strategy

A.Thompson JR

Mc Graw Hill

2007

Sách in

3

L786-L788

 

13     

Blue Ocean Strategy

W.Chan Kim

Harvard Business Review

2015

Sách in

1

L1489

 

14     

Manegement Strategy

A.Marcus

Mc Graw Hill

2011

Sách in

3

L1183-L1185

 

15     

Successful Marketing Strategies for Nonprofit organnizations

J. Mcleish

Wiley

2011

Sách in

1

L1511

 

16     

The Art of Asset allocation

M. Darst

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L575

 

17     

Executing Strategy for Business Results

A Timesaving Guide

Harvard Business Review

2007

Sách in

1

L889

 

18     

Essentials of Strategic Management

John E. Gamble, Arthur A. Thompson Jr

Nxb McGraw-Hill

2011

Sách in

1

L1190

Tài liệu chuyên khảo

19     

Strategic Management

Dess, Lumpkin

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

L861

 

20     

Management Accounting for the Hospitality Tourism and Leisure industries A Strategic Approach

Debra Adams

Thomson

2006

Sách in

1

L394

 

21     

Giáo trình Quản trị chiến lược

Lại Xuân Thủy

Đại học Huế

2012

Sách in

5

Đang bổ sung