HUHT

Chuyên đề du lịch điện tử

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

        1             

Electronic information technology in tourisme and Hospitality

O’connor

Cabi

1999

Sách in

1

 

 

MBS.

        2             

Information Technology in the Hospitality industry

Martin Peacock

Casell

1995

Sách in

1

 

MBS.

        3             

e Tourism Information Technology Stra tourism Management

Dimitrios Buhalis

Prentice hall

 

Sách in

1

 

 

        4             

MANAGEMENT AND TECHNOLOGY IN

KNOWLEDGE, SERVICE, TOURISM AND

HOSPITALITY

Ford Lumpan Gaol

Taylor & Francis Group

2014

Ebook

Ebook (Kỷ yếu Hội nghị quốc tế)

 

TLTK

        5             

Knowledge, Service, Tourism & Hospitality: Proceedings of the Annual International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, … 2015), Bandung, Indonesia, 1-2 August 2015

Ford Lumpan Gaol

Taylor & Francis Group

2016

Ebook

Ebook (Kỷ yếu Hội nghị quốc tế)

 

TLTK