HUHT

Chuyên đề kinh doanh lữ hành

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Gt Quản trị lữ hành

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nxb TPHCM

2010

V191-196

Gt chính

2

Gt Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

V1677-1680

Gt chính

3

Hướng dẫn du lịch

TS. Bùi Thị Tám, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm.

Nhà xuất bản Đại học Huế

2009

V164-172

 

4

Những văn bản liên quan về quản lý và kinh doanh lữ hành tại Việt Nam

Tổng cục Du lịch Việt Nam,

NXB Thống kê.

1996

Ebook

 

5

Hệ thống các văn bản hiện hành về quản lý du lịch

Tổng cục Du lịch Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

1997

Ebook

 

 

6

Web Tham khảo

http://hat.tailieu.vn