HUHT

Chuyên đề Nghệ thuật xử lý các tình huống trong du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Nước XB

Ghi chú

1

Kỹ năng xử lý ứng phó nhanh những tình huống khẩn cấp, rủi ro thường gặp phải trong cuộc sống hàng ngày dành cho mọi người

 

Lao động –Xã hội

 

Đang BS

Tài liệu chính

2

The Hard Truth About Soft Skills: Workplace Lessons Smart People Wish They’d Learned Sooner (Sự thật cứng về kỹ năng mềm)

Klau Peggy

 

2008

File

Ebook

3

GT Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh

Nxb ĐH KTQD

2012

Sách in

TLTK

4

Tâm lý du khách

Phan Thị Dung

Nxb ĐH QGHN

2010

Sách in

TLTK

5

GT Giao tiếp trong kinh doanh

Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa

Nxb ĐH KTQD

2012

Sách in

TLTK