HUHT

Chuyên đề truyền thông và xây dựng thương hiệu

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại tài liệu

Số CB

Ghi chú

1

Gt Lý thuyết truyền thông

Lương Khắc Hiếu

Nxb Chính trị

2013

 

 

Không có

Gt chính

2

Quản trị thương hiệu

Lê Đăng Lăng

Nxb ĐHQGHCM

2010

1

Ebook

 

 

3

Gt Marketing du lịch

Bùi Thị Tám

ĐH Huế

2009

10

Sách in

 

 

4

Strategic Brand Management

Kevine Lane Kaller

Pearson

2012

 

 

 

File

5

Đỉnh cao thương hiệu

Đặng Đức Thành

Nxb ĐHQGHCM

2015

2

Sách in

MBS

 

6

Quản trị thương hiệu – Lý thuyết và thực tiễn

Bùi Văn Quang

Nxb Lao động

2015

5

Sách in

MBS

 

7

Quản trị thương hiệu

TS. Phạm Thị Lan Hương, PGS. TS. Lê Thế Giới, TS. Lê Thị Minh Hằng

Nxb Tài Chính

2014

2

Sách in

MBS

 

8

11 quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu trên internet

Al Ries & Laura Ries

Nxb Tri Thức

2005

1

Sách in

V139

 

9

22 quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu

Al Ries & Laura Ries

Nxb Tri Thức

2005

1

Sách in

V134