HUHT

Cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Lập trình Web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySql 5.1 tập 1

Phạm Hữu Khang, Phương Lan

Phương Đông

2010

Sách in

2

Lập trình Web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySql 5.1 tập 2

Phạm Hữu Khang, Phương Lan

Phương Đông

2010

Sách in

3

GT Quản trị MySQL với phpMyAdmin

TS. Võ Viết Minh Nhật, ThS. Lê Văn Hòa

Nxb Đại học Huế

2016

Sách in

4

Giáo trình SQL

Trần Nguyên Phong

 

2004

Ebook

5

Cơ sở dữ liệu

Phạm Thế Quế

 

2006

Ebook

6

Giáo trình Cơ sở dữ liệu

Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội

 

2005

Ebook

7

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

ĐH Hàng hải VN

 

2011

Ebook

8

Sổ tay PHP & MySQL

Nguyễn Trường Sinh

Lao động

2006

Ebook

9

Sử dụng PHP & MySQL thiết kế ảnh động

Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải

Thống kê

2005

Ebook

 

10

Giáo trình Cơ sở dữ liệu

Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội

 

2005

Ebook

11

 

http://dev.mysql.com/doc/

 

 

 

Link Web

12

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/what-is-mysql.html

 

 

 

Link Web

13

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/sql-syntax-data-manipulation.html

 

 

 

Link Web

14

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/index.html

 

 

 

Link Web

15

http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php

 

 

 

Link Web