HUHT

Cơ bản về ngôn ngữ lập trình

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số cá biệt

Ghi chú

1

 

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Quách Tuấn Ngọc

TPHCM

1998

ebook

 

 

2

Learning PHP and MySQL

Michele E. Davis, Jon A. Phillips

O’Reilly Media

2006

ebook

 

 

3

Learning PHP MySQL JavaScript and CSS

Robin Nixon

O’Reilly

2012

ebook

 

 

4

C Programming Language

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie

Prentice Hall

1988

ebook

 

 

5

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal

TS. Nguyễn Ngọc Cương (chủ biên)

Nxb Thông tin và truyền thông

2011

ebook

 

 

6

Giáo trình Quản trị Mysql với phpMyAdmin

Võ Viết Minh Nhật, Lê Văn Hòa.

Nxb Đại học Huế

2016

Sách in

 

 

 

7

Ngôn ngữ lập trình C và các vấn đề cốt yếu

Trương Công Tuấn

Nxb Đại học Huế

2008

Sách in

V1980-1984

 

8

Xây dựng và ứng dụng Web bằng PHP & MySql

Phạm Hữu Khang

Nxb Cà Mau

 

 

 

TLTK

9

Sổ tay PHP & Mysql

Nguyễn Trường Sinh

Nxb Lao động Xã hội

2006

Sách in

v1100-1102

 

10

Object Oriented program and C++

Robert Lafore

Sams

 

ebook

 

 

11

Head First PHP-MySQL- ebooksfeed.com

Beighley

OReilly

2009

ebook

 

 

12

Giải thuật và lập trình

Lê Minh Hoàng

Đại học Sư Phạm Hà Nội

1999

ebook